Podmínky používání služby Přidej.cz

Provozovatelem webové služby „přidej.cz“ je společnost AIKEN s.r.o., IČO 24698440, www.aiken.cz.

Na používání této služby není právní nárok. Je poskytována provozovatelem zdarma, ve víře, že bude užitečná. Provozovatel může provoz služby kdykoli pozastavit, změnit či ukončit.

Provozovatel může pro financování provozu služby zobrazovat na stránkách služby reklamní prvky či jiné formy obchodního sdělení (souhrnně „reklama“). Tuto reklamu bude zobrazovat vždy tak, aby nemohlo dojít k záměně s vlastním obsahem služby. Provozovatel může vázat funkčnost služby na to, že se reklama řádně zobrazuje (a tedy znemožnit přístup ke službě uživatelům, kteří reklamu nějakým způsobem blokují či filtrují).

Používáním služby souhlasíte s tím, že nebudete vkládat jakýkoli obsah, který je lživý, klamavý, nepřesný, vulgární, nenávistný, obtěžující, urážlivý či jakkoli protizákonný (z hlediska práva České republiky a Evropské unie). Souhlasíte též s tím, že nebudete vkládat jakýkoli obsah chráněný autorským právem nebo právem souvisejícím s právem autorským, nejste-li vykonavatelem příslušných práv a nemáte souhlas držitele či vykonavatele práv (ledaže by toto vkládání přímo povolovala licence nebo zákon). Dále souhlasíte s tím, že služba je veřejná a vámi vložené informace může vidět každý, ať již přímo či nepřímo (např. prostřednictvím vyhledávačů či agregátorů).

Vkládání obsahu není monitorováno ani cenzurováno. Provozovatel však může přímo či prostřednictvím třetích osob (administrátorů, moderátorů) odstranit či upravit libovolné údaje vložené do služby. Může též změnit jejich viditelnost nebo způsob zobrazování. To vše může učinit kdykoli po vložení obsahu, bez časového omezení.

Provozovatel může též zablokovat nebo omezit přístup ke službě pro určité IP adresy, pokud z těchto adres dochází k útokům na službu či na server, kde služba běží.

Provozovatel neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje uživatelů. Vkládaný obsah je pro provozní účely identifikován IP adresou, která však není jednoznačným identifikátorem konkrétní osoby. Reklama zobrazovaná v rámci služby může pracovat s malými soubory (cookies), které si prohlížeč uloží a později je odesílá poskytovateli reklamy zpět. Tyto soubory mohou obsahovat identifikaci uživatele v rámci služeb poskytovatele reklamy, včetně informací o dřívějším chování uživatele, dříve zobrazené reklamě apod. – tyto informace se mohou využívat pro přesnější cílení reklamy.

Zaznamenané údaje o využívání služby jednotlivými uživateli provozovatel nikomu neposkytne, s výjimkou osob, které se přímo podílejí na provozu služby. Může je poskytnout též osobě, která by se stávala novým provozovatelem služby. Dále provozovatel poskytne tyto údaje orgánům veřejné správy (policie, státní zastupitelství, soudy atd.) na základě použití řádného úředního postupu v souladu se zákonem (zejména zákon č. 141/1961 Sb. – Trestní řád).

Zdrojový kód webových stránek této služby, obsažené obrázky, skripty a další součásti jsou chráněnými autorskými díly. Jejich užití podléhá podmínkám licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported License; užití v rozporu s podmínkami této licence je zakázáno.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit i bez předchozího upozornění.